همکاران و پژوهشگران
مرحوم ایرج افشار
ایرج افشار (1304-1389)
تهران
تحصیلات:
حقوق قضایی در دانشگاه تهران
سمت‌ها:
عضو انجمن ایرانشناسی و انجمن کتابداران ایران،
تدریس در دانشکده های علوم اجتماعی و علوم تربیتی تهران،
عضو هیئت انجمن تاریخ،
یکی از اعضای کمیته جایزه کتاب سال،
مشاور در بنیاد فرهنگ کاشان،
نشان و جوایز:
جایزه کتاب سال، برای کتاب فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش در وین،سال 1374.
تالیفات:
1.المسالک الممالک، ت‍ال‍ی‍ف‌ اب‍وال‍ح‍ق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ اص‍طخ‍ری‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ع‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ت‍س‍ت‍رن‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ،تهران،ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۷۳.
2.گ‍ل‍ب‍دن‌ ن‍ام‍ه، ن‍وش‍ت‍ه‌ گ‍ل‍ب‍دن‌ ب‍ان‍و دخ‍ت‍ر ب‍اب‍ر و خ‍واه‍ر ه‍م‍ای‍ون‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ،ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۸۳.
‏ 3.گ‍زارش‍ه‍ا و ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دی‍وان‍ی‌ و ن‍ظام‍ی‌ ام‍ی‍رن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌: درب‍اره‌ وق‍ای‍ع‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌ ۱۲۹۷ ه‍ج‍ری‌/ ام‍ی‍رن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ق‌۱۳۱۷ - ۱۲۳۶ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ،‏ ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۷۳.
4.مسائل پاریسیه : یادداشتهای علامه محمد قزوینی/ به کوشش ایرج افشار، علی‌محمد هنر،‫تهران‬‏‫: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار‬‏‫، ۱۳۸۵‏.
5.ذی‍ل‌ ت‍اری‍خ‌ گ‍زی‍ده‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ، ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۷۲.
6.پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی، درب‍رگ‍ی‍رن‍ده‌ چ‍ه‍ل‌... م‍ق‍ال‍ه‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍ری‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‍ان‌. م‍خ‍زن‌ ال‍وق‍ای‍ع‌: ش‍رح‌ م‍ام‍وری‍ت‌ و م‍س‍اف‍رت‌ ف‍رخ‌ خ‍ان‌ ام‍ی‍ن‌ال‍دول‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ س‍راب‍ی‌، ب‍ک‍وش‍ش‌ ک‍ری‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‍ان‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ روش‍ن‌ زع‍ف‍ران‍ل‍و ، ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۷۸.
6.بیاد علامه محمد قزوینی/به کوشش ایرج افشار ، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۸۶.
7.دف‍ت‍ر ت‍اری‍خ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ن‍اد و م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار‏‫، ۱۳۸۰‬.
8.ن‍ام‍واره‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ک‍ری‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‍ان‌.‏ ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍اری‍زدی‌‏‫، 1381.
9.ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دوس‍ت‍ان‌/ گ‍ردآوری‌ م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار؛ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ،ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۷۵.
10.ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌، / - ۱/ ب‍ن‍ی‍ان‌ گ‍ذاران‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر س‍ت‍وده‌، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ق‍رب‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ زری‍اب‌ خ‍وی‍ی‌، ای‍رج‌ اف‍ش‍ار؛ ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ، ت‍ه‍ران‌ : ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار ی‍زدی‌ ، - ۱۳۳۲.
11.پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ن‍ام‍واره‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار)/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍ری‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌ دری‍اگ‍ش‍ت‌، ت‍ه‍ران‌ : ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار‏۱۳87.
12.ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌/ ب‍ه‌خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌ اح‍م‍د ق‍وام‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌؛ [زی‍رن‍ظر ای‍رج‌ اف‍ش‍ار] ، ت‍ه‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار، ۱۳۸۰.13.ج‍زی‍ره‌ ب‍وم‍وس‍ی‌ و ج‍زای‍ر ت‍ن‍ب‌ ب‍زرگ‌ و ت‍ن‍ب‌ ک‍وچ‍ک‌: ش‍ام‍ل‌ اوض‍اع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌/ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار (س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌).‏ت‍ه‍ران‌: ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌‏‫، ۱۳۷۱.‬
14.پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌: ش‍ام‍ل‌ طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌، گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ و آب‍ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ و غ‍رب‍ی‌، اص‍ف‍ه‍ان‌.../ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار (س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌) ، ت‍ه‍ران‌: ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ۱۳۷۰.
15.اسناد تاریخی خاندان غفاری/به کوشش ایرج افشار ، تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، ۱۳۸۶.
16.م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ای‍ل‍ه‍ا، چ‍ادرن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ و طوای‍ف‌ ع‍ش‍ای‍ری‌ ای‍ران‌ ش‍ام‍ل‌:...، ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
‏، ت‍ه‍ران‌: ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ۱۳۶۷.
17.س‍ی‍س‍ت‍ان‌ ن‍ام‍ه‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ت‍ه‍ران‌: ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ۱۳۶۹.
18.پنج کتابشناسی ایران از زنکر، شواب، مجله کاوه، هنینگ و فهرست کتابهای تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر/ گردآوری ایرج افشار،‏ تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار‏‫، ۱۳۸۹.‭‬
19.واژه‌ن‍ام‍ه‌ ی‍زدی‌/ گ‍ردآوری‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ و آوان‍وی‍س‍ی‌ از م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ح‍م‍دی‌ ‏، ت‍ه‍ران‌: ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ۱۳۶۹.
20.ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌ ش‍ام‍ل‌ ۱۵۴ ن‍ام‍ه‌ از رج‍ال‌ دوران‌ ب‍ه‌ س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ‏، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز، ۱۳۷۹.
21.زن‍دگ‍ی‌ طوف‍ان‍ی‌: خ‍اطرات‌ س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍م‍ی‌، ۱۳۷۲.
22.ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رل‍ن‌: از ب‍زرگ‌ ع‍ل‍وی‌ در دوران‌ اق‍ام‍ت‌ آل‍م‍ان‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ‏، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز، ۱۳۷۷.
23.ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍روغ‌ ال‍دول‍ه‌: م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ل‍ک‍ه‌ ای‍ران‌ (دخ‍ت‍ر ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ - ه‍م‍س‍ر ظه‍ی‍رال‍دول‍ه‌)/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ‏،ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز، ۱۳۸۰.
24. پ‍رون‍ده‌ ص‍ال‍ح‌ (درب‍اره‌ ال‍ل‍ه‍ی‍ار ص‍ال‍ح‌)/ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار.ت‍ه‍ران‌: آب‍ی‌ ‏‫، ۱۳۸۴.‬
25.گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ورود ع‍ک‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار ،ت‍ه‍ران‌، ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، 1370.
26.پژوهشهای ایران‌شناسی نامواره دکتر محمود افشار، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول ۱۳۸۴.
27.گلگشت در وطن، سفر نامه، انتشارات اختران چاپ اول ۱۳۸۴.
28.فهرست دستنویس‌های فارسی در کتابخانهٔ ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین انتشارات فرهنگستان علوم اتریش - فهرستگان چاپ اول.
29.سفرنامچه،گلگشت در وطن ،انتشارات اختران،تهران، ۱۳۸۴.

کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان
بنیاد فرهنگ کاشان کتابی در قطع رحلی بزرگ، کاغذ گلاسه، تمام رنگی، در 576 صفحه با عنوان کاشانیان نامدار به روایت آلبومخانه کاخ گلستان منتشرکرده است. این کتاب شامل عکس‌های بزرگان کاشان است که در دوره قاجاریه در دربار صاحب مشاغل و سمت‌های مهم بوده‌اند، یا در عرصه‌های هنری و فرهنگی و ادبی به مراتب بالا دست یافته ‌بوده‌اند.
بنیاد فرهنگ کاشان منتشر کرد
کتاب فراز و فرود کاشان به روایت دیگران مجموعه‌ای است از نوشته‌های بیگانگانی که به ایران سفر کرده‌اند و در این سفرها از کاشان نیز گذشته‌اند و درباره این شهر و نقاط جغرافیایی پیرامون آن مطالبی نوشته‌اند: سفیران و ماموران سیاسی، مستشاران نظامی، بازرگانانی که....
من هم باستان‌شناس شدم! (چاپ دوم: ۱۳۸۹)
من هم باستان‌شناس شدم! عنوان کتابی است اثر تانیا گیرشمن، همسر رومن گیرشمن باستان‌شناس شهیر فرانسوی، که سال‌ها به همراه همسرش در محوطه‌های باستانی ایران به کاوش و پژوهش پرداخته است.
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان
آریاییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان عنوان جلد سه و جهار دانشنامه کاشان است که به همت بنیاد فرهنگ کاشان در سال 1382 منتشر شده‌است.